Algemene voorwaarden

Definities
In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:
Koopplein.nl de eigenaar en exploitant van de website van Koopplein.nl.

Opdrachtgever
de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, of die van de diensten, in de breedste zin, van Koopplein.nl gebruik maakt.

Overeenkomst
de overeenkomst tussen opdrachtgever en Koopplein.nl of derden door Koopplein.nl, op basis waarvan opdrachtgever de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de overeengekomen diensten.

Site
De door Koopplein.nl op internet verzorgde website www.koopplein.nl waaronder ook de mobiele versie(s), applicaties en overige gelieerde producten. De meeste informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, alsmede voor de vorm en inhoud van het desbetreffende product.

Verantwoordelijkheid
Koopplein.nl stelt de kopers en verkopers in staat om tot elkaar te komen, maar is echter nimmer partij en op geen enkele wijze, direct nog indirect, verantwoordelijk/ aansprakelijk voor een overeenkomst die gesloten wordt tussen de partijen koper en verkoper welke gebruik hebben gemaakt van de site.

Artikel 1: Algemeen
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Koopplein.nl en Opdrachtgever waarop Koopplein.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Koopplein.nl, voor de uitvoering waarvan door Koopplein.nl derden dienen te worden betrokken.
Deze algemene voorwaarden zijn tevens geschreven voor de medewerkers van Koopplein.nl alsook licentienemers van de Koopplein.nl-formule en van ieder hun relaties in de breedste zin. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Koopplein.nl en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de strekking van deze algemene voorwaarden.
Indien Koopplein.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Koopplein.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Uitvoerings- en leveringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
Is voor de uitvoering/ voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Koopplein.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Koopplein.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Koopplein.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Koopplein.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien door Koopplein.nl of door Koopplein.nl ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Koopplein.nl is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Koopplein.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Koopplein.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Koopplein.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Koopplein.nl zijn verstrekt, heeft Koopplein.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Koopplein.nl ter beschikking heeft gesteld. Koopplein.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Koopplein.nl is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Koopplein.nl zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Koopplein.nl gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Koopplein.nl bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Koopplein.nl op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Koopplein.nl een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Koopplein.nl gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Koopplein.nl daardoor direct of indirect ontstaan.
Indien Koopplein.nl met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Koopplein.nl niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 15% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Koopplein.nl alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

 • - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Koopplein.nl rustende verplichting ingevolge de wet;
 • - indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
 • - of, bij levering van een zaak of dienst, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 3: Overmacht
Koopplein.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Koopplein.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Koopplein.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen en ziekte in het bedrijf van Koopplein.nl of van derden daaronder begrepen. Koopplein.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Koopplein.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
Koopplein.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zoveel Koopplein.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Koopplein.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. Aanspraak op schadevergoeding in dergelijke gevallen is uitgesloten.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Koopplein.nl is in alle gevallen beperkt tot hoogstens de factuurwaarde (van dat gedeelte) van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Alle verdergaande aanspraken van welke aard en van wie dan ook, zoals onder meer foutief plaatsen, niet of niet-tijdig of gedeeltelijk plaatsen, zijn uitgesloten. Advertenties moeten na verschijning door Opdrachtgever zelf worden gecontroleerd op eventuele fouten. De Opdrachtgever vrijwaart Koopplein.nl voor alle aanspraken van derden voor schadevergoeding als gevolg van de door de opdrachtgever opgegeven advertenties of opdrachten. Alleen in het geval van grove schuld en/of opzet is Koopplein.nl aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties of uitvoeren van opdrachten.
Indien Koopplein.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Koopplein.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Koopplein.nl is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
De aansprakelijkheid van Koopplein.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Koopplein.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Koopplein.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Koopplein.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Koopplein.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Koopplein.nl of zijn leidinggevende medewerkers.

Artikel 5: Indirecte schade
De aansprakelijkheid van Koopplein.nl voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade, dan die hierboven is beschreven, is uitgesloten. Koopplein.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortkomend uit het gebruik van de site en/of de diensten door opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook storingen in het netwerk en prestatieproblemen. Opdrachtgever vrijwaart Koopplein.nl voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die opdrachtgever op de site heeft geplaatst.

Artikel 6: Weigering/ verwijdering advertenties en opdrachten
Koopplein.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen advertenties of opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot schadeverplichtingen. Deze bevoegdheid van Koopplein.nl geldt eveneens voor contracten waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven. Reclame-uitingen moeten voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code stelt. Bovendien behoudt Koopplein.nl zich het recht voor om tekst en vorm van alle advertenties en opdrachten die voor plaatsing op Koopplein.nl worden aangeboden te wijzigen.

Artikel 7: Regels gratis particuliere rubrieksadvertenties
Particulieren kunnen op Koopplein.nl geheel gratis een of meer advertenties plaatsen in een rubriek naar keuze. Dit onder de volgende voorwaarden.

1.      Rubriekadvertenties zijn gratis voor particulieren. Ook ondernemers mogen met hun particuliere, niet-bedrijfsgebonden of op hun bedrijf betrekking hebbende activiteiten in de rubrieken adverteren. De advertentie mag geen commercieel karakter hebben, dit te beoordelen door Koopplein.nl. Naamsvermelding van bedrijven of directe of indirecte promotie van een bedrijf is bij deze gratis advertenties niet toegestaan. Ook vermeldingen van adressen van (geheel of gedeeltelijk) commerciële website, alsmede telefoon- en faxnummers van bedrijven en/of instanties zijn verboden in de particuliere rubrieksadvertenties van Koopplein.nl.

2.      Rubrieksadvertenties geplaatst als particuliere advertentie, die tot doel hebben het direct of indirect promoten van een bedrijf, organisatie, instelling, club of vereniging worden verwijderd van de website.

3.      Particuliere rubrieksadvertenties worden geplaatst voor een periode van 60 dagen achtereen. Na 60 dagen worden deze advertenties automatisch gearchiveerd. Wanneer betreffende advertenties 3 dagen in het archief hebben gestaan zullen deze automatisch en gratis worden HERplaatst voor een nieuwe periode van 60 dagen. Deze cyclus kan te allen tijde onderbroken worden door de adverteerder zelf middels verwijderen of handmatig archiveren van de advertenties. Enkele onderwerprubrieken zijn uitgesloten van automatische HERplaatsing, waaronder 'Mededelingen & oproepen'. Er kan geen enkel recht aan deze gratis service worden ontleend door de adverteerder. Rubrieksadvertenties worden geplaatst in volgorde van (her)plaatsing.

Artikel 8: Betaalde rubrieksadvertenties bedrijven en clubs
Bedrijven, ondernemingen, instellingen en clubs kunnen voor een gering bedrag tevens rubrieksadvertenties plaatsen op Koopplein.nl, onder de volgende voorwaarden.

1.      Ondernemers kunnen vanaf de eigen computer zelf rubrieksadvertenties op Koopplein.nl plaatsen. Hiervoor kan naar keuze een particulier of zakelijk emailadres worden gebruikt. Voor bedrijven worden aanvullende NAW-gegevens gevraagd bij opgave ten behoeve van de facturering.

2.      Clubs adverteren in de rubrieken onder dezelfde condities en met dezelfde mogelijkheden als bedrijven, echter voor een aangepast tarief.

3.      De verschuldigde bedragen worden betaald via Ideal.

Artikel 9: Algemene regels voor plaatsing rubrieksadvertenties
Koopplein.nl is gerechtigd zonder opgave van reden rubrieksadvertenties aan te passen of te verwijderen van de site in onder andere de volgende gevallen:

1.      De rubrieksadvertentie is geplaatst door een persoon die geen inwoner is van de betreffende gemeente of het adverterende bedrijf of de adverterende club niet is ingeschreven in de betreffende gemeente.

2.      De rubrieksadvertenties en/of producten zijn in een onjuiste of productvreemde rubriek geplaatst.

3.      Dezelfde of nagenoeg dezelfde advertentie is meer dan twee keer op de website geplaatst.

4.      Adverteerders meer dan 5 rubrieksadvertenties achtereen plaatsen; daarna dient de advertentieserie onderbroken te worden door minimaal 1 rubrieksadvertentie van een andere adverteerder (controleer dit op pagina 'Laatste advertenties').

5.      De producten, diensten en/of prijzen in de rubrieksadvertenties zijn op een verkeerde dan wel onvolledige wijze beschreven.

6.      De betreffende producten, diensten en/of advertenties maken inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden en de eventuele schade die kan ontstaan aan de eigendommen van derden.

7.      Indien door de adverteerder voor de vormgeving van de geplaatste rubrieksadvertentie(s) HTML of enige andere programmeertaal is gebruikt. Bij de opgave van de advertentie in het opgavenformulier is dus alleen 'platte tekst' toegestaan.

8.      Indien de titel (de vetgedrukte kopregel) in totaal meer dan veertig tekens bevat en/of indien de titel de inhoud van de bodytekst van de rubrieksadvertentie niet of onvoldoende weergeeft.

9.      Indien door een adverteerder een of meer advertenties zijn geplaatst ten behoeve van derden, of indien promotie wordt gemaakt ten behoeve van derden, links zijn opgenomen van derden, of promotie in welke vorm dan ook.

10.    Wanneer de advertenties, diensten en/of producten, discriminerende uitingen, porno van welk soort dan ook, vuurwapens of daaraan gerelateerde producten of anderszins onrechtmatige zaken bevatten, aanstootgevend zijn en/of het vermoeden van gestolen goederen bestaat.

11.    Producten waarop de Geneesmiddelen- en/of Opiumwet van toepassing zijn.

12.    Wanneer er door adverteerder onvoldoende adequaat wordt gereageerd op een vraag of bieding van een potentiële koper. Dit ter beoordeling van Koopplein.nl.

Artikel 10: Persoonsgegevens

Koopplein.nl legt de persoonsgegevens die u invult voor het gebruikmaken van de e-mail service van Koopplein.nl in haar database vast. Dit onder de volgende condities.

1.      Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zult u ervoor zorgdragen dat uw gegevens, waaronder uw e-mail adres en zover relevant adresgegevens volledig, juist en actueel zijn.

2.      Uw e-mail gegevens kunnen worden gebruikt voor mailings van en over Koopplein.nl, in voorkomende gevallen voorzien van commerciële boodschappen, alsmede voor mailings in opdracht van derden. Tevens worden uw e-mail gegevens gebruikt om de functionaliteit van het systeem te waarborgen. Hiermee wordt onder meer, doch niet uitsluitend, de functionaliteit 'biedingen' verstaan. Ook wanneer de content/ advertentie(s) via derden wordt aangeboden.

3.      In geval van wettelijke overtreding of misbruik van de site zal Koopplein.nl uw gegevens aan rechtshandhavers verstrekken, indien hiertoe naar het oordeel van Koopplein.nl aanleiding is.

4.      Koopplein.nl verwijst naar andere websites van sponsors (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, tekst, banner of button). Op deze websites valt u onder de gebruikersvoorwaarden en privacyregels van die betreffende site. Koopplein.nl heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites.

Artikel 11: Overzicht commerciële advertentiemogelijkheden
Voor bedrijven, instellingen, overheden en clubs heeft Koopplein.nl de volgende promotiemogelijkheden beschikbaar.

 • Tegel in het formaat van 250x250 px (met link naar bedrijfssite/ bundel/ e-mail)
  Met een Tegel kunnen bedrijven, instellingen of overheden breed en  tegelijkertijd iets dieper aandacht krijgen. Deze kaderadvertenties kunnen naar keuze worden voorzien van een link naar de website of bedrijfspagina van de adverteerder, een overzicht van de (zakelijke) rubrieksadvertenties van de adverteerder, of naar zijn emailadres.
 • XL Tegel van 300x250 px. Deze zijn groter en worden prominenter weergegeven dan de Tegel. Ook is hiermee de mogelijkheid om, naast breed, heel diep te adverteren. 
 • Banner (met link naar bedrijfssite/ bundel/ e-mail)
  Een banner is de rechthoekige kaderadvertentie. Op de desktopversie is het formaat 970x90 px en op mobiel 320x100 px. Ook deze vorm kaderadvertentie kan worden voorzien van een willekeurige (deep)link
 • Topbanner. Deze is qua vorm en stijl hetzelfde als de hierboven omschreven banner. Topbanners worden altijd bovenaan de pagina getoond en hebben hiermee een heel hoge attentiewaarde.
 • Betaalde rubrieksadvertentie (met link naar website)
  Bedrijven en clubs kunnen rubrieksadvertenties plaatsen in een of meer rubrieken naar keuze. Advertenties zijn standaard voorzien van een vetgedrukte titel, hebben een (onbeperkte) bodytekst en kunnen worden geplaatst met maximaal negen foto's of illustraties in jpeg-formaat. De advertenties verschijnen in een mix met particuliere rubrieksadvertenties en krijgen standaard een afwijkende groene achtergrondkleur.
 • API. Met deze functie kunnen bedijven met veel (gebruikt) aanbod op hun eigen website deze automatisch kopiëren naar Koopplein.nl. De software zorgt voor een altijd actuele weergave van de advertenties.
 • Bedrijfspagina. Een hele pagina met alle gegevens en foto's over de onderneming van de adverteerder. Een unieke link zorgt voor een uitstekende lokale vindbaarheid in de zoekmachines.
 • E-mailing naar geselecteerde doelgroepen
  In opdracht van cliënten kan door Koopplein.nl een mailinglist worden samengesteld van beschikbare lokale emailadressen. De mailing wordt alleen verzonden naar rubrieksadverteerders die hebben aangegeven dergelijke mailings op prijs te stellen of hier geen bezwaar tegen hebben.

Artikel 12: Aanleveren advertentiemateriaal
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige aanlevering van het benodigde materiaal, volgens de aanwijzingen van Koopplein.nl. Als naar het oordeel van Koopplein.nl het advertentiemateriaal niet, niet-tijdig, onbruikbaar, niet-compleet en/of beschadigd is, vervalt het recht op plaatsing voor de opdrachtgever. Dit onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen. Opdrachtgever verstrekt aan Koopplein.nl alle noodzakelijke informatie waarvan opdrachtgever weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten, dat deze van belang is voor Koopplein.nl voor een correcte uitvoering van zijn verplichtingen.

Artikel 13: Aanbieding en (contract)overeenkomst
Alle aanbiedingen van Koopplein.nl zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Koopplein.nl is gerechtigd om zonder opgave van reden opdrachten niet te accepteren. Contracten voor betaalde services van Koopplein.nl worden afgesloten voor de periode van steeds 1 jaar. Daarna worden de contracten stilzwijgend verlengd, waarbij de bijbehorende tarieven conform de nieuwe advertentietarieven worden aangepast. Opzegging van het contract kan tot maximaal 1 maand voor de start van de nieuwe contractperiode.
Alle offertes en aanbiedingen van Koopplein.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
Koopplein.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Koopplein.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Koopplein.nl anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Koopplein.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Adverteerders mogen hun advertentiecontract of advertentie(s) niet gebruiken ten behoeve van (al dan niet commerciële) boodschappen van derden, maar uitsluitend voor de eigen (bedrijfs)activiteiten.

Artikel 14: Contractpartij overeenkomsten
Door franchisenemer of licentienemer gesloten overeenkomsten met derden kunnen licentiegever nimmer verbinden, doch doen slechts verbintenissen ontstaan tussen franchisenemer of licentienemer en de betreffende derde. Franchisenemer c.q. licentienemer dient uitdrukkelijk in de overeenkomsten en contacten met derden te vermelden dat licentiegever geen partij is bij de met de derde te sluiten overeenkomsten.

Artikel 15: Betaling
Bedrijven die kiezen voor een betaalde service van Koopplein.nl kunnen kiezen voor drie betalingsmogelijkheden: 1. op factuur met betaling binnen 14 dagen na factuurdatum; 2. op factuur met automatische incasso (afschrijving circa 14 dagen na factuurdatum); 3. automatische afschrijving in 12 maandelijkse termijnen na afgifte van incassomachtiging.

Artikel 16: Betalingsvoorwaarden
Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Koopplein.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Koopplein.nl aangegeven. Koopplein.nl is gerechtigd om periodiek te factureren.
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Koopplein.nl heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Koopplein.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Koopplein.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Koopplein.nl verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Koopplein.nl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
De opdrachtgever is verplicht alles te doen om de betalingsverplichtingen jegens Koopplein.nl na te komen.

Artikel 17: Beëindiging overeenkomst
Koopplein.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Koopplein.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Koopplein.nl kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
Voorts is Koopplein.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Koopplein.nl kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Koopplein.nl op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Koopplein.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Indien Koopplein.nl tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Koopplein.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Koopplein.nl gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Koopplein.nl, zal Koopplein.nl in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Koopplein.nl extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Koopplein.nl anders aangeeft.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Koopplein.nl vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving op te zeggen danwel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Koopplein.nl op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Indien de Opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- opmaak en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 18: Onderhoud
Koopplein.nl mag zonder voorafgaande bekendmaking het systeem van Koopplein.nl (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Koopplein.nl ontstaat.

Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Koopplein.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Het Arrondissement in Alkmaar is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Koopplein.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of mediator naar inzicht van Koopplein.nl.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

Artikel 20: Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van opdrachtgever, blijven berusten bij Koopplein.nl of haar licentiegevers.
Beeld- en kleurkenmerken van Koopplein.nl zijn gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te Den Haag. Koopplein.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Artikel 21: Vrijwaring
Koopplein.nl zal Opdrachtgever vrijwaren voor elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Koopplein.nl zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever Koopplein.nl onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Koopplein.nl.
De Opdrachtgever vrijwaart Koopplein.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Koopplein.nl toerekenbaar is. Indien Koopplein.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Koopplein.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Koopplein.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Koopplein.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 22: Publicatierecht
Koopplein.nl is gerechtigd om van advertenties van Opdrachtgever of derden door Opdrachtgever- zolang deze niet van Koopplein.nl zijn verwijderd - de inhoud te publiceren binnen het tot haar beschikking staande netwerk en desgewenst voor andere uitgaven. Indien de opdrachtgever zich hier niet mee kan verenigen, zal de advertentie door de opdrachtgever moeten worden verwijderd. Indien de opdrachtgever niet wenst dat Koopplein.nl het in dit artikel genoemde beleid voert, adviseren wij met klem geen gebruik te maken van de site Koopplein.nl.

Artikel 23: Bedrijfsgegevens
Contact met de bedrijven/werkgevers wier contactinformatie op Koopplein.nl staat, is uitsluitend bedoeld voor gebruikers, met het doel te reageren op de advertenties en zich te presenteren als tegenpartij. Communicatie met of acquisitie bij deze bedrijven naast dit voornoemde doel is niet toegestaan.

Artikel 24: Contractovername
De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst(en) die door de wederpartij of in haar naam worden gesloten met Koopplein.nl mogen niet, ook niet gedeeltelijk, worden overgedragen aan derden noch door derden worden gebruikt.

Artikel 25: Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn te vinden op de website www.Koopplein.nl/nederland/info/algemene-voorwaarden. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Koopplein.nl. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 26: Opvolgen van aanwijzingen
Gebruikers van Koopplein.nl zijn verplicht alle aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van onze website van medewerkers en/of beheerders van Koopplein.nl of partijen optredend namens Koopplein.nl direct en nauwgezet op te volgen, ook indien deze aanwijzingen niet als zodanig in deze algemene voorwaarden staan omschreven.

Artikel 27: Gebruik van gegevens Koopplein.nl
Het is uitdrukkelijk verboden om gebruikers van Koopplein.nl zonder schriftelijke toestemming van Koopplein.nl BV te benaderen, op welke wijze dan ook, ten behoeve van commerciële doeleinden. Het is ook niet toegestaan om (data van) gebruikers van onze website toe te voegen aan een elektronische verzendlijst. Dit op straffe van een direct inbare boete van € 5000,- per overtreding, waarbij elke opname in een geconstateerde mailing als een afzonderlijke overtreding zal worden beschouwd. Ook is het niet toegestaan om gegevens van Koopplein.nl over te nemen in andere gegevensverzamelingen. Middels een aantal controleadressen op Koopplein.nl zal toezicht worden gehouden op het naleven van deze voorwaarden. Overtreders zullen binnen en buiten rechte worden vervolgd.

/files/25197/25196937/files/25199/25198196