Advertentieregels

Regels rubrieksadvertenties in het kort

 • Plaatsing van rubrieksadvertenties op Koopplein.nl is uitsluitend toegestaan voor particulieren, bedrijven en clubs gevestigd in de betreffende Koopplein-gemeente of -regio zoals vermeld rechtsboven de pagina’s in het gemeentebord.
 • Rubrieksadvertenties bevatten een vetgedrukte titel, een (onbeperkte) bodytekst en maximaal 18 foto's
 • Particulieren adverteren gratis. Vermelding van een bedrijfsnaam, commerciële website, alsmede telefoon- en faxnummers van bedrijven en/of instanties, in particuliere rubrieksadvertenties is verboden. Directe of indirecte verwijzing naar commerciële activiteiten is, in welke vorm dan ook, niet toegestaan
 • Particuliere rubrieksadvertenties blijven 60 dagen staan. Hierna worden deze advertenties automatisch gearchiveerd en na 3 dagen weer opnieuw gratis HERplaatst voor een periode van 60 dagen. Het automatisch HERplaatsen vindt maximaal 5 keer achtereen plaats
 • Bedrijven plaatsen rubrieksadvertenties tegen een scherp tarief. Deze advertenties staan 30 dagen achtereen en worden na archivering niet automatisch HERplaatst
 • Alle rubrieksadvertenties die langer dan 365 dagen zijn gearchiveerd worden automatisch en definitief uit het systeem verwijderd
 • Clubs plaatsen onder gelijke condities als bedrijven, maar tegen een sterk gereduceerd tarief
 • Meerdere keren plaatsen van dezelfde advertentie in dezelfde hoofd- of subrubriek is verboden; de advertentie zal dan worden verwijderd
 • Indien misbruik vaker wordt geconstateerd kunnen wij je toegang (via IP-adres) tijdelijk of voorgoed weigeren voor het plaatsen van rubrieksadvertenties
 • Dezelfde advertentie of nagenoeg dezelfde advertentie mag maximaal 2 maal op de website worden geplaatst, maar dan wel in verschillende toepasselijke (sub)rubrieken
 • Adverteerders mogen niet meer dan 5 rubrieksadvertenties achtereen plaatsen. Daarna dient de advertentiereeks onderbroken te worden door minimaal 1 advertentie van een andere adverteerder (controleer dit op pagina 'Laatste Advertenties')
 • Advertenties waarvan de inhoud de gangbare ethische normen overschrijdt of met een anderzijds kwetsend karakter, dit ter beoordeling door de uitgever van Kooplein.nl, worden verwijderd
 • De uitgever is te allen tijde zonder overleg met adverteerder gerechtigd advertenties aan te passen, te verplaatsen naar een andere subrubriek of te verwijderen

Fraude en oplichting
Wij adviseren bij gerede twijfel over frauduleuze praktijken of oplichting hiervan melding te doen bij Koopplein.nl. Je kunt dit aangeven via e-mail of een klacht indienen. Indien wij fraude of oplichting vermoeden wordt de betreffende advertentie zo spoedig mogelijk verwijderd van onze website. In ernstige gevallen en/ of in geval van veelplegers zullen wij tevens aangifte doen bij justitie.

Koopplein.nl faciliteert uitsluitend een platform voor aan- en verkoop van goederen en diensten. Koopplein.nl is derhalve niet aansprakelijk voor enige vorm van fraude en oplichting die plaatsvindt via haar website. 

Zie voor de uitgebreide versie onze algemene voorwaarden.

/files/25198/25197657